Dłużnik złożył sprzeciw

Nakaz zapłaty jest wydawany przez sąd w postępowaniu upominawczym. Pozwanemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu od takiego nakazu – jeśli to uczyni, wówczas nakaz traci swoją moc i obie strony postępowania muszą się przygotować do procesu sądowego.

Strona, która wnosi sprzeciw od nakazu powinna pamiętać o kilku sprawach. Przede wszystkim sprzeciw musi spełniać wymogi formalne oraz zostać złożony w przewidzianym terminie 14 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty. Należy w nim wskazać: czy nakaz jest zaskarżany w całości, czy częściowo; zarzuty plus okoliczności i dowody je potwierdzające. Wierzyciel nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na sprzeciw – taka instytucja w polskim prawie nie funkcjonuje. O losach sprzeciwu decyduje sąd – może go albo przyjąć, albo odrzucić. Odrzucenie sprzeciwu następuje, gdy: został złożony po terminie, nie spełnia wymogów formalnych, jest niedopuszczalny.

Uznanie sprzeciwu za wniesiony prawidłowo oznacza proces. Jego termin zostaje wyznaczony przez sąd. Powód otrzymuje wówczas sprzeciw oraz wezwanie na rozprawę. Postępowanie może się toczyć:

– w trybie zwykłym procesowym,

– w trybie uproszczonym.

Zasadnicza różnica pomiędzy wymienionymi trybami jest taka, że celem postępowania w trybie uproszczonym jest rozstrzygnięcie sprawy już na pierwszej rozprawie. Nie bez powodu zatem zostały tu wprowadzone pewne ograniczenia, dzięki którym postępowanie można przeprowadzić w sposób  szybki i sprawny. Są to zatem zakazy: przeprowadzania dowodu z opinii biegłego, zmiany powództwa, kumulacji roszczeń. Zwykły tryb procesowy jest zatem znacznie bardziej czasochłonny, nie wspominając o aspekcie finansowym. Sprawy toczące się w zwykłym trybie procesowym można przyśpieszyć poprzez:

– zgłoszenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku zaraz po jego ogłoszeniu,

– nie wnoszenie apelacji na posiedzeniu, na którym sąd ogłosił wyrok,

– zrzeczenie się doręczenia wyroku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *