Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Egzekwowanie zaległych należności bywa bardzo uciążliwe. Ponaglenia telefoniczne czy mailowe nie zawsze przynoszą spodziewany rezultat. Trzeba wówczas podjąć inne kroki – w zaistniałych okolicznościach wierzyciel (bądź działająca w jego imieniu firma windykacyjna) wysyła dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty. Zastosowanie znajdują tutaj m. in. przepisy wynikające z ustawy o big – czyli o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

W jakim celu jest wysyłane wezwanie?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest wysyłane dłużnikowi przed skierowaniem sprawy na tory sądowe. Wynika ono przede wszystkim z konieczności nadania wierzytelności cech wierzytelności wymagalnej, albowiem przed sądem cywilnym dochodzić można zasądzenia tylko i wyłącznie wymagalnych wierzytelności. Nie zawsze jednak sprawa znajduje finał w sądzie, gdyż niejednokrotnie po otrzymaniu wspomnianego wezwania dłużnicy regulują należność wraz z naliczonymi odsetkami, chcąc uniknąć kosztownego procesu sądowego (zwłaszcza, że to oni zostaną obciążeni kosztami procesowymi, jeśli sprawę przegrają).

Forma i treść wezwania

Bardzo często w omawianym kontekście pojawia się pytanie o to, jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty, aby było ono skuteczne i nie wzbudzało jakichkolwiek zastrzeżeń? W pierwszej kolejności należy zadbać o jego formę oraz treść. Jest zalecane, aby pismo takie posiadało formę pisemną. Ponadto trzeba wiedzieć, co powinno zawierać. Muszą się zatem w nim znaleźć następujące elementy:

– data oraz miejscowość,

– oznaczenie dłużnika – należy podać jego imię, nazwisko oraz adres,

– określenie żądań – należy: określić kwotę należnościi doliczyć do niej odsetki; podać, jakiterminma dłużnik na uregulowanie długu; nie może również zabraknąć informacji na temat tego, z czego wynika zobowiązanie, np. z tytułu zaległej faktury VAT, nieopłaconego  abonamentuza telefon bądź czynszu za mieszkanie, niezapłaconego mandatu wystawionego przez mpk, nieuiszczonychalimentów, zaległego wynagrodzenia (wtedy pismo jest sporządzane dla pracodawcy mającego dług wobec pracownika) etc.,

– zagrożenie sądem – należy zaznaczyć, iż jeśli dłużnik nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie, sprawa zostanie skierowana do sądu.

Uwaga – wezwanie nie powinno być też pismem  bez podpisu wierzyciela.

Sposób doręczenia

Kolejną niezwykle ważną kwestią jest sposób dostarczenia dłużnikowi przedsądowego  wezwania do zapłaty. Podmioty pragnące odzyskać długi często zastanawiają się nad tym, jakim listem wysłać wezwanie. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest wysłanie pisma  listem poleconym – koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Dowód nadania oraz potwierdzenie odbioru trzeba zachować. W tym przypadku list zwykły nie wchodzi w rachubę, ponieważ nie ma tu opcji nadania przesyłki za potwierdzeniem odbioru.

Często pojawia się przy tej okazji pytanie o to czy przesądowe wezwanie do zapłaty można wysłać e-mailem? Co do zasady przepisy nie regulują tego, jaką formę powinien posiadać omawiany dokument. Ważne jest to, aby zawierał określone informacje oraz to, by nadawca otrzymał pisemne potwierdzenie odbioru. Jednakże z drugiej strony  elektroniczne wezwanie jest możliwe, jeżeli przy zawieraniu umowy taki wariant zostanie uwzględniony.

Przy tej sposobności wierzyciel musi się liczyć z tym że dłużnik nie odbierze listu poleconego. Co wtedy? W takich okolicznościach procedura jest następująca – listonosz zostawia awizo, a pismo pozostaje na poczcie przez 14 dni. Po upływie 7 dni, o ile adresat nie zgłosił się po odbiór przesyłki, awizo jest ponawiane. Adresat ma znowu 14 dni na odbiór pisma – jeśli tego nie uczyni, następuje domniemane doręczenie pisma (czyli zostaje ono uznane za doręczone).

Czy dłużnik może się odwołać?

Jeżeli dłużnik nie zgadza się z treścią wezwania lub uznaje je zabezpodstawne, to w takiej sytuacji przysługują mu pewne prawa. Podstawowe pytanie w takich okolicznościach brzmi: jak się odwołać?  Przede wszystkim odwołanie trzeba składać na piśmie do 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, adresując je do wierzyciela. Dłużnik może to uczynić osobiście –  bez pełnomocnictwa, jak też i za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika. W odwołaniu muszą się znaleźć:

– data sporządzenia pisma,

– imię i nazwisko oraz adres osoby składającej odwołanie,

– numer wezwania do zapłaty lub numer sprawy,

– opis zdarzenia oraz argumenty przemawiające za odwołaniem,

– roszczenie z uzasadnieniem,

– załączniki,

– podpis osoby składającej odwołanie.

Przykładowy wzór

Wezwanie do zapłaty, a mówiąc dokładniej – gotowy drukdo wypełnienia, można bez problemu znaleźć w Internecie w formatach docbądź pdf i pobrać bezpłatnie na dysk swojego komputera. Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór pisma.

ScreenShot005

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *