Ulga na złe długi

Wymienić można wiele czynników, które są w stanie zachwiać płynnością finansową firmy, wpędzając ją tym samym w poważne tarapaty. Jednym z tych czynników są nie opłacane terminowo faktury wystawione przez podatnika – opóźnienia te nie zwalniają go z obowiązku płacenia VAT-u oraz regulowania innych zobowiązań finansowych.

Powyższa sytuacja może spowodować znaczący uszczerbek w budżecie firmy – dlatego też w zaistniałych okolicznościach przedsiębiorcy powinni pamiętać o przysługującym im prawie do skorzystania z ulgi na złe długi. W zakresie jej funkcjonowania zostały w 2013 r. wprowadzone pewne zmiany. Chcąc z niej skorzystać, przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że muszą zostać przy tej okazji spełnione określone warunki:

– zarówno wierzyciel, jak i dłużnik muszą być czynnymi płatnikami VAT,

– dłużnik nie może znajdować się w trakcie likwidacji bądź postępowania upadłościowego,

– od terminu płatności wierzytelności musi upłynąć minimum 150 dni,

– z ulgi na złe długi można skorzystać maksymalnie w przeciągu 2 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono nie opłaconą fakturę.

Zgodnie z modyfikacjami wprowadzonymi w przepisach w 2013 r. wierzyciel nie jest zobligowany do:

– informowania dłużnika o zamiarze dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego,

– informowania dłużnika o dokonanej korekcie i przesyłania kopii stosownego zawiadomienia do właściwego urzędu skarbowego – wierzyciel musi natomiast dostarczyć informację o korekcie, określając w niej kwotę korekty oraz wskazując dane dłużnika.

W sytuacji, kiedy po dokonaniu korekty dłużnik ureguluje wierzytelność lub zostanie ona zbyta, podatnik musi dokonać kolejnej korekty – zwiększając tym razem podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego.

Z kolei dłużnik musi mieć na względzie następujące kwestie:

– musi skorygować odliczony uprzednio podatek (w całości bądź częściowo), jeśli w przeciągu 150 dni od terminu płatności nie uregulował należności – nie ma w tym momencie żadnego znaczenia to czy wierzyciel skorzystał z ulgi za dygi, czy też nie,

– powyższej korekty należy dokonać za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności.

Brak dokonania przez dłużnika korekty jest obłożony sankcjami – grozi za to kara finansowa, której wysokość wynosi 30 proc. kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *